NE základnám Brno

Kdo jsme | Ne základnám Brno o.s. | Jak se zapojit | Často kladené otázky | Petice | Kontakt

dopis ústavním činitelům

Nechcete americkou základnu v Česku?
Nelíbí se vám, jak rozhodují vámi zvolení zástupci?
Požadujete referendum? Dejte o sobě vědět!

Pošlete pomocí našeho webového formuláře
nesouhlasný dopis ústavním činitelům ČR!

3083 občanů se zapojilo.

POSLAT DOPIS »

Pomozte nám k 5000!

3083

Přečtěte si

Anketa

Kdo nejvíc ohrožuje světový mír?


3% (95)

0% (9)

24% (725)

29% (863)

3% (79)

39% (1169)

0% (12)


diskuze k anketě »

starší ankety »

Stáhněte si

Rozšiřujte informační leták brněnské skupiny NE základnám
Chcete dostávat informace
o dění v brněnské skupině
a o připravovaných akcích?
Diskuze

Zřídili jsme pro Vás diskuzní fórum, kde můžete debatovat o základně.

DISKUZE
pro veřejnost »

Petice

V celé ČR jsme získali ke dni 22.1.2008
již téměř 82 000 podpisů.

V Brně jsme získali ke dni 4.9.2007
již 12 681 podpisů.

Příspěvky

Finanční příspěvky občanskému sdružení
Ne základnám Brno můžete posílat
na transparentní účet u eBanky číslo

2750095001/2400

Stav účtu »

Podpisová místa
v Brně a okolí

Klub 7. NEBE
Jánská 9, Brno

NESEHNUTÍ - NEzávislé Sociálně
Ekologické HNUTÍ
třída Kpt. Jaroše 31, 602 00 Brno
Pondělí a středa: 16 - 18h
tel./fax: 543 24 53 42

Ekologická poradna Veronica
Panská 9, Brno
O prázdninách Út a Čt 9-13h, St 13-17h
Přes školní rok Po-Pá 9-17h

Purkyňovy koleje
Pokoj B02/204 (stačí zaklepat)
Purkyňova 93, Králové pole, Brno
Pondělí - 20:00 až 21:00
Úterý - 19:00 až 21:00

Restaurace Galeryje
Lidická 9, Brno

Čajovna Chajovna
Dominikánské náměstí 8, Brno

Kavárna u Templů
Koláčkovo náměstí, Slavkov u Brna

Tetovací salon Octopus
Malá Michalská 198/6, Znojmo
tel. 608 141 579

MUDr. Borovička
Železniční poliklinika
Nádražní řádek 26
(mezi podjezdem a nádražím)
Hodonín
Po - Pá: 7 - 12 hodin
Po, St: 14 - 15:30 hodin

NAJADA - prodejna přírodní
kosmetiky a zdravé výživy

Fintajslova 5
(průchodem z ulice 17. listopadu)
Břeclav
Po - Pá: 8 - 17:30 hodin
So: 8 - 12 hodin

Zámecká cukrárna
Zámecké náměstí 66
Lednice
Út - Ne: 10 - 18 hodin

Víte o podpisovém místě v Jihomoravském kraji, které není na seznamu, nebo takové místo můžete poskytnou? Kontaktujte nás na petice@nezakladnam-brno.org.


Doporučujeme:

Statut Ne základnám Brno o.s.


Ne základnám Brno o.s.

Statut sdružení

Statut o.s. Ne základnám Brno (PDF)

Článek 1

Název, sídlo a působnost sdružení

Ne základnám Brno o.s. je občanské sdružení (dále jen sdružení či hnutí, oba termíny jsou zde ekvivalentní) se svým sídlem na adrese: Brno. Jeho působnost je zaměřena na celé území České republiky.

Článek 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením občanů za účelem provozování aktivit zaměřených na propagaci zákona o obecném referendu a odmítání stavby cizích vojenských základen na území našeho státu. Svou činností chce podpořit rozvoj české demokracie. Sdružení je právnickou osobou.

Článek 3

Cíle sdružení

Základním cílem sdružení je:

 1. Uzákonění práva občanů České republiky na iniciativu a závazné referendum na celostátní úrovni.

  Právem na iniciativu zde rozumíme uzákonění práva občanů na formulaci otázek určených pro rozhodnutí v referendu, organizování a sběr podpisů pod petici žádající referendum. Dále tím rozumíme závaznost takovéto petice pro výkonné orgány v tom smyslu, že pokud se podaří získat pod petici zákonem stanovený počet podpisů občanů ČR, stanoví zákon povinnost místních či celostátních orgánů (podle povahy referenda - místní či celostátní) zabezpečit jeho průběh, a to v zákonem stanoveném termínu. Referendum je platné bez ohledu na počet zúčastněných voličů.

  Závazností referenda rozumíme to, že rozhodnutí schválená v referendu jsou závazná pro všechny orgány státní správy a nabývají charakter orgánů vyšší síly (tj. jsou nadřazena všem ostatním rozhodnutím orgánů státní správy). Případně se schválená rozhodnutí stávají zákonem, nebo mohou platnost jiného zákona zrušit.

 2. Zamítnutí výstavby americké protiraketové základny či její části, příp. vypovězení smlouvy a odstranění částí této základny, pokud by již byla smlouva schválena a části základny či tato základna celá na území našeho státu již postavena, a to cestou přijetí příslušného rozhodnutí v celostátním referendu.

  Za účelem dosažení tohoto cíle sdružení organizuje a podporuje aktivity spojené s propagací obou těchto cílů a všechny další aktivity, které jsou v souladu se zákony České republiky a mohou přispět k jejich dosažení.

Článek 4

Nezrušitelnost cíle hnutí a principů vnitřní demokracie

 1. Cíle hnutí, definované v článku 3, jsou nezrušitelné a není možné o nich hlasovat. Je pouze možné je rozšiřovat o další požadavky posilující přímou účast občanů na politickém rozhodování. Každý zájemce o členství ve sdružení stvrzuje svým podpisem pod přihlášku za člena o.s. Ne základnám Brno, že se vzdává práva hlasovat o zrušení cílů sdružení.

 2. Nezrušitelným, tzn. vyloučeným z jakéhokoliv hlasování je rovněž čl. 4 a 8 Statutu o.s. Ne základnám Brno, a to odst. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12. a odst. 13. Souhlas s nezrušitelností těchto článků vyslovuje každý člen sdružení rovněž svým podpisem pod přihlášku za člena o.s. Ne základnám Brno.

Článek 5

Formy činnosti sdružení

 1. Pořádání konferencí a jiných akcí podporujících dosažení cílů sdružení, pokud jsou v souladu se zákony České republiky jako např. pořádání veřejných shromáždění, organizování peticí atd.

 2. Prezentování cílů sdružení na internetu.

 3. Účast ve správních i jiných řízeních.

Článek 6

Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let.

 2. Členství ve sdružení vzniká po podepsání přihlášky za člena sdružení zájemcem před členy Rady či vedením místní pobočky sdružení a po schválení přijetí zájemce za člena na základě rozhodnutí Rady sdružení. Po vzniku místních organizací pak toto konečné rozhodnutí činí tato místní organizace.

 3. Člen sdružení má právo:

  1. volit a být volen do orgánů sdružení.
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky, včetně návrhů na vyhlášení referenda o vnitřních otázkách sdružení, a to včetně odvolaní jednotlivých funkcionářů či celých orgánů sdružených.
  3. účastnit se akcí pořádaných sdružením.
 4. Člen sdružení má povinnost:

  1. dodržovat stanovy
  2. platit členské příspěvky
  3. při svém vstupu úplně a pravdivě informovat sdružení o svém členství v jiných skupinách, hnutích, stranách a organizacích, pokud by se členství v nich dostávalo do rozporu s Čl. 6 odst. 5., stejně jako o jiných formách své spolupráce s nimi. Úplnost a pravdivost tohoto svého prohlášení stvrzuje každý člen svým podpisem pod přihlášku za člena sdružení. Nepravdivé prohlášení činí tuto přihlášku neplatnou.
  4. Aktivně přispívat k činnosti sdružení
 5. S členstvím ve sdružení je neslučitelné:

  1. členství v organizacích směřujících k potlačování lidských práv

  Porušení bodu a) tohoto odstavce je důvodem k okamžitému vyloučení ze sdružení, stejně jako ke zrušení platnosti všech hlasování, jichž se dotyčný člen sdružení v hnutí zúčastnil, a to od okamžiku vzniku členství v těchto skupinách, až do zjištění této skutečnosti. Stejná zásada platí, pokud se prokáže, že člen do hnutí vstoupil z pověření nějaké skupiny či organizace s cílem, aby hnutí poškodil, nebo se stal členem této organizace v průběhu svého členství ve sdružení.

 6. Členství ve sdružení zaniká:

  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena Radě sdružení nebo příslušné místní organizaci
  2. rozhodnutím valné hromady o vyloučení
  3. úmrtím člena sdružení - fyzické osoby
  4. zánikem sdružení
 7. Členství ve sdružení se členu okamžitě pozastavuje v případě podezření ze spáchání kriminálních činů, a to až do právoplatného soudního rozhodnutí, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

Článek 7

Organizační uspořádání

 1. Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada.

  1. Ustavující valná hromada zvolí Radu hnutí v lichém počtu členů, nejméně však 3
  2. Ustavující valnou hromadu tvoří zákládající členové hnutí. Rada svolává všechny následující valné hromady jednou za kalendářní rok, v případě potřeby i častěji, nebo na základě přání nadpolovičního počtu členů sdružení, a to v nejbližším možném termínu.
  3. Valná hromada rozhoduje většinou všech přítomných členů. Valná hromada rozhoduje na základě vlastního uvážení a na základě doporučení Rady.
  4. Valná hromada je tvořena všemi členy hnutí. Po vzniku místních organizací pak zvolenými zástupci těchto organizací.
 2. Rada se schází nejméně jednou za tři měsíce či dle potřeby, aby:

  1. určila koncepci činnosti sdružení a jeho cíle na příští období
  2. schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov, včetně příp. změny sídla sdružení
  3. schválila zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období
  4. schválila rozpočet sdružení
  5. rozhodla o přijetí nebo o vyloučení člena sdružení; po vzniku místních organizací přechází toto právo na jejich orgány. Rozhodnutím o vyloučení se okamžitě pozastavuje členství člena ve sdružení. Definitivní platnost získává toto rozhodnutí ale až po jeho dodatečnému schválení valnou hromadou, která v tomto případě rozhoduje většinou přítomných členů.
  6. Rada povoluje vznik místních organizací sdružení a udělujeme jim registraci
  7. Rada je statutárním orgánem sdružení. Rada ze svého středu volí jednatele, který je zároveň mluvčím, a to až do doby, dokud Rada nerozhodne jinak. Rada rozhoduje většinou ze zvolených členů Rady.
  8. Rada hnutí má právo pozastavit činnost místních organizací, které tímto rozhodnutím okamžitě ztrácejí právo vystupovat jménem sdružení a jako místní organizace sdružení. Toto právo Rady se uplatňuje, když vzniká podezření z hrubého porušení Statutu Brněnské skupiny Ne základnám v činnosti místní organizace či ze spáchání kriminálních činů či na základě jiných závažných skutečností. Definitivní rozhodnutí o zániku místní organizace přísluší valné hromadě hnutí.
  9. Rada hnutí má právo ustavovat další odborné a servisní orgány hnutí na základě potřeby vznikající v činnosti hnutí.
  10. Rada navrhuje valné hromadě rozhodnutí o zániku sdružení.
 3. Jménem sdružení jedná její jednatel, popřípadě Radou pověřený člen sdružení. Tyto osoby mají právo vydávat stanoviska a prohlášení sdružení, a to na základě projednání věci Radou.

 4. Místně příslušnými orgány hnutí jsou místní organizace sdružení.

  1. Místní organizace vzniká na základě vyjádření zájmu o její založení alespoň tří místních členů hnutí a její registrací Radou sdružení.
  2. Místní organizace je oprávněna používat název o.s. Ne základnám Brno ve spojení s názvem místa svého působení.
  3. Místní organizace je povinna vést kartotéku členů, jejíž originál je ve správě Rady sdružení, řídit se Statutem sdružení a nakládat s majetkem sdružení svěřeným jí do správy v souladu se zákony ČR a příslušnými předpisy a rovněž v souladu s vnitřními předpisy sdružení.

Článek 8

Řízení hnutí metodami přímé demokracie

Vedle řízení o.s. Ne základnám Brno jejími volenými orgány se uvnitř hnutí uplatňují metody přímé demokracie. Odmítáme jakékoliv formy manipulace a ovládání člověka člověkem. Jakákoliv forma nesvobody rozkládá mezilidské vztahy. Každá instituce, která je založena na vládě menšiny nad většinou, je ve skutečnosti založena na násilí a představuje institucionální formu agrese. Členové hnutí prohlašují, že uplatnění metod přímé demokracie při řízení společnosti a občanských sdružení proto považují za všeobecně prospěšné a nejvýše žádoucí. Za tím účelem přijímáme následující ustanovení.

 1. Každý člen hnutí má právo na všechny informace důležité z hlediska činnosti a cílů hnutí.

 2. Všichni představitelé hnutí jsou voleni přímou a tajnou volbou členů a jsou jimi také kdykoliv odvolatelní, a to místní představitelé hlasováním na místní úrovni, vyšší představitelé hnutí pak hlasováním vždy na úrovni odpovídající. Vrcholoví představitelé jsou pak volení a odvoláváni hlasováním všech členů hnutí.

 3. Hlasování členů hnutí musí být vždy přímé, rovné a tajné. Hlasování volených zástupců hnutí musí být vždy přímé, rovné a veřejné. V případě hlasování orgánů a volených zástupců hnutí musí být vždy pro všechny členy hnutí přístupný seznam se jmenovitým uvedením toho, kdo a jak hlasoval.

 4. Každý člen hnutí má právo iniciovat petici žádající přímé hlasování o jakékoliv otázce týkající se: jednotlivých rozhodnutí orgánů hnutí, organizačního uspořádání, a to včetně odvolání představitelů hnutí na místní či vyšších úrovních, činnosti a cílů hnutí, s výjimkou cílů definovaných v článku 4 tohoto Statutu.

 5. Pokud se jedná o otázky týkající se jen místní organizace, iniciuje se takovéto hlasování jen na místní úrovni.

 6. Pokud je petice platná, jsou příslušné orgány hnutí povinny technicky a organizačně zabezpečit požadované hlasování, a to v nejbližším možném termínu oznámeném organizátorům petice. Toto oznámení o stanovení termínu požadovaného hlasování musí být organizátorům petice předáno nejdéle do 14 dnů od obdržení petice příslušným orgánem hnutí. Pokud tuto povinnost příslušný orgán nesplní, mohou členové zabezpečit toto hlasování vlastními silami a současně se obrátit se stížností na vyšší orgán hnutí a předat tuto informaci členské základně hnutí. Informační kanály hnutí jsou povinny tuto informaci rozšířit mezi všechny členy hnutí (viz čl. 8 odst. 1. tohoto Statutu).

 7. Petice je platná, pokud byla jednoznačně stanovena otázka, o níž se žádá hlasování a byl pod ní získán stanovený počet podpisů členů hnutí příslušných místně, pokud se jedná o místní hlasování, či jen členů hnutí, pokud se jedná hlasování na úrovni celého hnutí.

 8. Pod petici je nutné získat následující počet podpisů členů hnutí, a to vždy podle početnosti dotčené skupiny, jíž se hlasování týká:

  Počet otázkou dotčených členů hnutí:

  do 50 členů nejméně 50% podpisů
  od 51 do 100 členů 25 + 20% členů sdružení převyšujících 50
  od 101 do 500 členů 35 + 15 % členů sdružení převyšujících 100
  od 501 do 1000 členů 95 + 10% členů převyšujících 500

  Dosažený výsledek se vždy zaokrouhluje na nejbližší celé číslo.

  Procenta určující počet podpisů pod petici žádající hlasování uvnitř hnutí mohou být dále upravována dle potřeby. Každá taková změna musí být schválena hlasováním všech členů hnutí. Změna je platná, hlasovala-li pro ni nadpoloviční většina členů zúčastněných na hlasování.

 9. O stejné otázce je možné znovu hlasovat nejdříve po uplynutí 12 kalendářních měsíců, nebo dříve, pokud se objeví nové závažné skutečnosti. V případě sporu ohledně závažnosti těchto skutečností rozhoduje Rada hnutí o platnosti petice. Je-li Rada orgánem dotčeným hlasováním, ustavuje se na základě přímé volby členů Rozhodčí komise sdružení.

 10. Tuto komisi je možné v případě potřeby ustanovit i jako stálý orgán sdružení.

 11. Všechna hlasování - referenda - jsou platná, pokud byla dodržena ostatní ustanovení tohoto Statutu, a to bez ohledu na počet členů zúčastněných na hlasování - referendu.

 12. Každý člen či orgán sdružení má právo navrhovat změny Statutu sdružení. Veškeré změny Statutu sdružení musí být schváleny hlasováním členské základny v souladu s čl.8 odstavcem 11. Statutu o.s. Ne základnám Brno.

  Veškeré návrhy předkládané k hlasování, stejně jako veškeré známé a důležité informace vztahující se k předmětu hlasování a termíny, v nichž se dané hlasování má uskutečnit, musí být předkládány členské základně s takovým předstihem, aby se všichni dotčení členové mohli včas a úplně seznámit s veškerými důležitými informacemi a zúčastnit se hlasování. Dotčenými členy jsou členové místní organizace, pokud se jedná o místní hlasování a tak dále až po členy sdružení jako celku, pokud se jedná o hlasování celé členské základny.

  Spory ohledně úplnosti a včasnosti řeší nadřízený orgán sdružení případně Rozhodčí komise sdružení.

Článek 9

Hospodaření sdružení

 1. Příjmy sdružení tvoří účelově zaměřené granty, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v článku 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v článku 5 tohoto statutu.
 3. Návrh rozpočtu sdružení připravuje osoba pověřená Radou a schvaluje Rada.
 4. Veškerý majetek nabytý členy sdružení či místními organizacemi sdružení ve jménu o.s. Ne základnám Brno či v rámci činnosti spojené s tímto sdružením je majetkem hnutí jako celku.

Článek 10

Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady.
 2. Jeho majetek je po provedené likvidaci předán jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou činností.

Článek 11

Přechodná ustanovení

 1. Dokud bude počet členů ve sdružení nižší než 20 a všichni členové sdružení se mohou bezprostředně zúčastňovat na jeho činnosti a rozhodování, přijímají se tato rozhodnutí na základě hlasování všech přítomných členů, pokud pro návrh hlasovala nadpoloviční většina přítomných. Tito členové volí ze svého středu jednatele, který je statutárním orgánem sdružení do doby, než počet členů bude vyšší než 20 členů. Poté budou ustaveny všechny orgány sdružení tak, jak je Statut Ne základnám Brno o. s. stanoví.
 2. Všechny ostatní články Statutu o.s. Ne základnám Brno však platí od okamžiku jeho schválení hlasováním zakládajících členů sdružení a jeho registrací na Ministerstvu vnitra ČR.
 3. Záměr uvést Statut Ne základnám Brno o.s. v plnou platnost musí být všem členům sdružení oznámen jeho iniciátory, a to nejméně 14 dnů předem, a to způsobem obvyklým pro šíření zásadních informací uvnitř sdružení. Jen při splnění této podmínky je hlasování platné.
 4. Po odhlasování plné platnosti Statutu Ne základnám Brno o.s., ztrácí článek 11 trvale svou platnost a nadále již lze řídit činnost sdružení jen na základě Statutu sdružení.